Advance Genius

โทรศัพท์ 0865836848

พันธกิจ สถาบันกวดวิชา Advance Genius เปิดสอนระดับชั้น ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย มหาวิทยาลัย GAT/PAT ติวเดี่ยว ติวกลุ่ม ติวกลุ่มย่อย เปิดสอนทุกรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ภาษาไทย สังคม TOEIC TOEFL IELTS iGCSE SAT CU-TEP CU-AAT TU-GET